Monster 7º

丁酉雞年●二月十四●樟林●南極大帝巡出

盈盈水袖半空悬,逸逸清姿玉体鲜。
翠染凝思神韵荡,高情驽志自翩然。


香叶,嫩芽。
幕诗客,爱僧家。
碾雕白玉,罗织红纱。
铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。
夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。
洗尽古今人不倦,将知醉前岂堪夸。